Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
cadet
Jump to user comments
tính từ
 • thứ
  • Branche cadette
   ngành thứ
 • út
  • Fils cadet de la famille
   con út trong nhà
danh từ giống đực
 • con út; em út
 • người kém tuổi
  • Il est mon cadet d'un an
   anh ta kém tôi một tuổi
 • (thể dục thể thao) vận động viên thiếu niên (từ 15 đến 17)
 • học sinh sĩ quan
 • (sử học) kỵ sĩ học nghề binh
  • corps des cadets
   (sử học) trường lục quân (ở Nga)
  • c'est le cadet de mes soucis
   đó là điều mà tôi rất ít quan tâm lo lắng
Related search result for "cadet"
Comments and discussion on the word "cadet"