Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
cachet
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • dấu niêm, con dấu, dấu, triện
  • Apposer son cachet
   áp dấu, đóng dấu
  • Le cachet de la poste
   dấu bưu điện
 • (dược học) viên trứng nhện, viên (thuốc)
 • tiền thù lao (cho nghệ sĩ)
 • (nghĩa bóng) dấu ấn; nét độc đáo
  • Porter le cachet du génie
   mang dấu ấn của thiên tài
  • courir le cachet
   tìm chỗ dạy tư
  • lettre de cachet
   (sử học) chiếu tống giam
Related search result for "cachet"
Comments and discussion on the word "cachet"