Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
carrot
/'kærət/
Jump to user comments
danh từ
  • cây cà rốt; củ cà rốt
  • (số nhiều) (từ lóng) tóc đỏ hoe; người tóc đỏ hoe
Related words
Related search result for "carrot"
Comments and discussion on the word "carrot"