Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cattleman
/'kætlmən/
Jump to user comments
danh từ
  • người chăn trâu bò
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người chăn nuôi trâu bò
Related search result for "cattleman"
Comments and discussion on the word "cattleman"