Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
chiêu bài
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (arch.) enseigne (de boutique)
  • prétexte
    • Bóc lột người dưới chiêu bài nhân đạo
      exploiter les gens sous prétexte d' humanisme
Related search result for "chiêu bài"
Comments and discussion on the word "chiêu bài"