Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
co-star
/'kou'stɑ:/
Jump to user comments
danh từ
  • người cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)
ngoại động từ
  • sắp xếp (diễn viên) cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)
nội động từ
  • cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)
Related search result for "co-star"
Comments and discussion on the word "co-star"