Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
coaxing
Jump to user comments
Adjective
  • dụ dỗ, dỗ dành ngon ngọt
Noun
  • lời tâng bốc, xu nịnh, bợ đỡ để được ưu đãi, thiên vị
Related words
Related search result for "coaxing"
Comments and discussion on the word "coaxing"