Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cunning
/'kʌniɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xảo quyệt, sự xảo trá, sự gian giảo, sự láu cá, sự ranh vặt, sự khôn vặt
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự khéo léo, sự khéo tay
tính từ
 • xảo quyệt, xảo trá, gian giảo, láu cá, ranh vặt, khôn vặt
  • a cunning trick
   trò láu cá, thủ đoạn xảo quyệt
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) xinh xắn, đáng yêu, duyên dáng; quyến rũ
  • a cunning smile
   nụ cười duyên dáng
 • (từ cổ,nghĩa cổ) khéo léo, khéo tay
  • a cunning workman
   người thợ khéo tay
Related search result for "cunning"
Comments and discussion on the word "cunning"