Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
communicate
/kə'mju:nikeit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • truyền; truyền đạt, thông tri
  • to communicate news
   truyền tin
  • to communicate a disease
   truyền bệnh
  • to communicate one's enthusiasm to somebody
   truyền nhiệt tình cho ai
 • (tôn giáo) ban thánh thể (cho ai)
 • chia sẻ
  • to communicate something with somobody
   chia sẻ cái gì với ai
nội động từ
 • giao thiệp, liên lạc
  • to communicate with somebody on the telephone
   liên lạc với ai bằng dây nói
 • thông nhau
  • the two rooms communicate with each other
   hai buồng thông nhau
 • (tôn giáo) chịu lễ ban thánh thể
Related search result for "communicate"
Comments and discussion on the word "communicate"