Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
curse
/kə:s/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nguyền rủa, sự chửi rủa
  • to call down curses upon someone
   nguyền rủa ai
 • tai ương, tai hoạ; vật ghê tở, vật đáng nguyền rủa
 • lời thề độc
 • (tôn giáo) sự trục xuất ra khỏi giáo hội
 • (từ lóng) cái của nợ (sự thấy kinh...) ((thường) the curse)
IDIOMS
 • curses come home to road
  • ác giả ác báo
 • don't care a curse
  • không cần, bất chấp, không thèm đếm xỉa đến
 • not worth a curse
  • không đáng giá một trinh, đáng bỏ đi
 • under a curse
  • bị nguyền; bị bùa, bị chài
động từ
 • nguyền rủa, chửi rủa
 • báng bổ
 • ((thường) động tính từ quá khứ) làm khổ sở, làm đau đớn
  • to be cursed with rheumation
   bị khổ sở vì bệnh thấp khớp
 • (tôn giáo) trục xuất ra khỏi giáo hội
IDIOMS
 • to curse up hill and down dale
  • (xem) dale
Related search result for "curse"
Comments and discussion on the word "curse"