Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
communion
/kə'mju:njən/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cùng chia sẻ
 • sự giao thiệp, sự liên lạc; quan hệ; sự cảm thông
  • to hold communion with
   có quan hệ với
 • nhóm đạo (nhóm người cùng chung một tín ngưỡng)
  • the communion of the faithfull
   nhóm những người sùng tín
 • Communion lễ ban thánh thể (cg Holy-ẢCommunion)
  • to take communion
   chịu lễ ban thánh thể
Related search result for "communion"
Comments and discussion on the word "communion"