Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
common
/'kɔmən/
Jump to user comments
tính từ
 • chung, công, công cộng
  • a common language
   ngôn ngữ chung
  • common ground
   điểm chung (hai bên cùng có để đi đến chỗ thoả thuận)
  • common noun
   danh từ chung
  • common multiple
   (toán học) bội số chung
  • common divisor
   (toán học) ước số chung
  • common property
   tài sản công cộng
 • thường, thông thường, bình thường, phổ biến, phổ thông
  • common flowers
   loại hoa phổ biến
  • it is common knowledge that...
   điều phổ biến là..., mọi người đều biết rằng...
  • the common man
   người bình thường
  • common sense
   lẽ thường; lương tri
 • tầm thường; thô tục
  • a common appearance
   diện mạo tầm thường
  • he is very common
   hắn thô tục lắm
danh từ
 • đất công
 • quyền được hưởng trên đất đai của người khác
  • common of pasturage
   quyền được chăn thả trên đất đai của người khác
 • sự chung, của chung
  • in common
   chung, chung chạ
  • to have everything in common
   chung tất cả mọi thứ
  • to have nothing in common
   không có gì chung
 • (từ cổ,nghĩa cổ) những người bình dân, dân chúng
IDIOMS
 • in commom with
  • cùng với, cũng như, giống như
 • out of the commom
  • đặc biệt khác thường
Related search result for "common"
Comments and discussion on the word "common"