Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
community
/kə'mju:niti/
Jump to user comments
danh từ
 • dân, dân chúng, nhân dân (cùng ở một địa phương, quận, huyện, khu phố, tỉnh...)
  • we must work for the welfare of the community
   chúng ta phải làm việc vì phúc lợi của nhân dân
 • phường, hội, phái, nhóm người (cùng tôn giáo, cùng quốc tịch...)
  • a religious community
   giáo phái
  • the foreign community in Paris
   nhóm người ngoại quốc ở Pa-ri
 • sở hữu cộng đồng, sở hữu chung
  • community of religion
   cộng đồng tôn giáo
  • community of interest
   cộng đồng quyền lợi
 • (the community) công chúng, xã hội
IDIOMS
 • community centre
  • câu lạc bộ khu vực
 • community singing
  • đồng ca, sự hát tập thể
Related search result for "community"
Comments and discussion on the word "community"