Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
confusion
/kən'fju:ʤn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lộn xôn, sự hỗn độn, sự rối loạn, sự hỗn loạn
  • everything was in confusion
   tất cả đều lộn xộn hỗn loạn
  • to throw the enemy into confusion
   làm cho quân địch rối loạn
 • sự mơ hồ, sự mập mờ, sự rối rắm (ý nghĩa)
 • sự lẫn lộn, sự nhầm lẫn
  • confusion of something with another
   sự nhầm lẫn cái gì với cái khác
 • sự bối rối, sự ngượng ngập, sự xấu hổ
  • to make confusion more confounded
   đã bối rối lại làm cho bối rối hơn, đã ngượng lại làm cho xấu hổ thêm
 • nhuộng confusion!) chết tiệt!, chết toi!
IDIOMS
 • confusion worse confounded
  • tình trạng đã hỗn loạn lại càng hỗn loạn hơn
 • to drink confusion to somebody
  • vừa uống rượu vừa chửi đổng ai
Related search result for "confusion"
Comments and discussion on the word "confusion"