Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
consideration
/kən,sidə'reiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cân nhắc, sự suy xét, sự nghiên cứu, sự suy nghĩ
  • under consideration
   đáng được xét, đáng được nghiên cứu
  • to give a problem one's careful consideration
   nghiên cứu kỹ vấn đề, cân nhắc kỹ vấn đề
  • to leave out of consideration
   không xét đến, không tính đến
  • to take into consideration
   xét đến, tính đến, quan tâm đến, lưu ý đến
 • sự để ý, sự quan tâm, sự lưu ý
 • sự tôn kính, sự kính trọng
  • to show great consideration for
   tỏ lòng tôn kính (ai)
 • sự đền bù, sự đền đáp; sự bồi thường; tiền thưởng, tiền công
  • for a consideration
   để thưởng công
 • cớ, lý do, lý
  • he will do it on no consideration
   không một lý do gì mà nó sẽ làm điều đó
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự quan trọng
  • it's of no consideration at all
   vấn đề chẳng có gì quan trọng cả
IDIOMS
 • in consideration of
  • xét đến, tính đến; vì lẽ
  • để đền bù, để đền ơn
 • upon further consideration
  • sau khi nghiên cứu thêm, sau khi suy xét kỹ
Related search result for "consideration"
Comments and discussion on the word "consideration"