Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
condition
/kən'diʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • điều kiện
  • on (upon) condition that
   với điều kiện là
 • (số nhiều) hoàn cảnh, tình cảnh, tình thế
  • under the present conditions
   trong hoàn cảnh hiện tại
  • favourable conditions
   hoàn cảnh thuận lợi
 • địa vị, thân phận
  • a man of condition
   người có địa vị
  • men of all conditions
   người đủ mọi địa vị, người đủ mọi từng lớp
 • trạng thái, tình trạng
  • eggs arrived in good condition
   trứng về còn (ở tình trạng) tốt nguyên
 • (ngôn ngữ học) mệnh đề điều kiện
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kỳ thi vớt
IDIOMS
 • to change one's condition
  • lấy vợ, lấy chồng, lập gia đình
ngoại động từ
 • ước định, quy định
 • tuỳ thuộc vào, quyết định bởi
  • the size of the carpet is conditioned by the area of the room
   bề rộng của tấm thảm tuỳ thuộc vào diện tích của gian phòng
 • là điều kiện của, cần thiết cho
  • the two things condition each other
   hai cái đó cần thiết lẫn cho nhau
 • (thương nghiệp) thử, kiểm tra phẩm chất (hàng hoá)
 • làm cho sung sức; chăm sóc cho khoẻ mạnh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dự kỳ thi vớt
Related search result for "condition"
Comments and discussion on the word "condition"