Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
conversation
/,kɔnvə'seiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nói chuyện; cuộc nói chuyện, cuộc chuyện trò, cuộc đàm luận
  • to hold a conversation with someone
   chuyện trò với ai, đàm luận với ai
  • to change the conversation
   đổi câu chuyện, nói qua chuyện khác
 • (pháp lý) sự giao cấu; sự giao hợp
  • criminal conversation
   ((viết tắt) crim. con) tội thông dâm, tội ngoại tình
Related search result for "conversation"
Comments and discussion on the word "conversation"