Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cultural
/'kʌltʃərəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) văn hoá
  • cultural exchange
   sự trao đổi văn hoá
  • cultural standard
   trình độ văn hoá
 • (thuộc) trồng trọt
Related words
Related search result for "cultural"
Comments and discussion on the word "cultural"