Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dès
Jump to user comments
giới từ
 • từ, ngay từ, kể từ
  • Dès l'enfance
   từ thuở bé
  • Dès sa source
   ngay từ nguồn
  • Dès demain
   kể từ mai
  • dès lors
   ngay từ đó
  • Dès lors; il décida de
 • ngay','french','on')"partir
 • ngay từ đó nó quyết định ra
 • ','french','on')"đi
 • (nghĩa bóng) do đó, bởi
IDIOMS
 • ','french','on')"vậy
 • dès lors que
  • từ lúc mà
  • (nghĩa bóng) vì chứng; bởi lẽ
 • dès
  • ngay','french','on')"que
  • ngay khi
   • ','french','on')"mà
   • Dès que vous le voulez
    ngay khi mà anh muốn điều đó
   • Dais, dey
Related words
Related search result for "dès"
Comments and discussion on the word "dès"