Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dearly
/diə/
Jump to user comments
tính từ
 • thân, thân yêu, thân mến, yêu quý
  • a dear friend
   người bạn thân
  • he is very dear to us
   anh ấy rất thân với chúng tôi
 • kính thưa, thưa; thân mến (viết trong thư)
  • dear Mr Ba
   kính thưa ông Ba
  • dear Sir
   thưa ngài
 • đáng yêu, đáng mến
  • what a dear child!
   thằng bé đáng yêu quá!
 • thiết tha, chân tình
  • dear wishes
   đất, đất đỏ
  • a dear year
   một năm đắt đỏ
  • a dear shop
   cửa hàng hay bán đắt
IDIOMS
 • to hold someone dear
  • yêu mến ai, yêu quý ai
 • to run for dear life
  • (xem) life
danh từ
 • người thân mến, người yêu quý
  • my dear
   em yêu quí của anh; anh yêu quý của em; con yêu quý của ba...
 • (thông tục) người đáng yêu, người đáng quý; vật đáng yêu, vật đáng quý
  • what dears they are!
   chúng nó mới đáng yêu làm sao!
phó từ+ Cách viết khác : (dearly)
 • đắt
  • to pay dear for something
   phải trả cái gì một giá đắt
 • thân mến, yêu mến, thương mến
thán từ
 • trời ơi!, than ôi! ((cũng) dear me)
  • oh dear, my head aches!
   trời ơi, sao mà tôi nhức đầu thế này!
Related words
Related search result for "dearly"
Comments and discussion on the word "dearly"