Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
declaration
/,deklə'reiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tuyên bố; lời tuyên bố
  • to make a declaration
   tuyên bố
  • a declaration of war
   sự tuyên chiến
 • bản tuyên ngôn
  • the Declaration of human rights
   bản tuyên ngôn nhân quyền
 • sự công bố
  • the declaration of the poll
   sự công bố kết quả bầu cử
 • (thương nghiệp); (pháp lý) sự khai, lời khai; tờ khai
 • (đánh bài) sự xướng lên
Related search result for "declaration"
Comments and discussion on the word "declaration"