Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
resolve
/ri'zɔlv/
Jump to user comments
danh từ
 • quyết tâm, ý kiên quyết
  • to take a great resolve to shrink from no difficulty
   kiên quyết không lùi bước trước một khó khăn nào
động từ
 • kiên quyết (làm gì)
  • to be resolved
   kiên quyết
 • quyết định
 • giải quyết (khó khăn, vấn đề, mối nghi ngờ...)
 • (hoá học) phân giải, phân tích, chuyển (sang một trạng thái khác)
  • water may be resolved into oxygen and hydrogen
   nước có thể phân tích thành ôxy và hyđro
 • tiêu độc, tiêu tan
 • (âm nhạc) chuyển sang thuận tai
 • (toán học) giải (bài toán...)
Related search result for "resolve"
Comments and discussion on the word "resolve"