Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deepen
/'di:pən/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm sâu hơn; đào sâu thêm
  • to deepen a canal
   đào sâu thêm con kênh
 • làm tăng thêm, làm sâu sắc thêm, làm đậm đà thêm, làm đằm thắm thêm (tình cảm...)
 • làm đậm thêm (mà sắc)
 • làm trầm thêm (giọng nói)
nội động từ
 • sâu thêm
 • sâu sắc hơn, đậm đà hơn, đằm thắm hơn
 • đậm thêm (màu sắc)
 • trầm hơn nữa (giọng nói)
Related words
Related search result for "deepen"
Comments and discussion on the word "deepen"