Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
change
/tʃeindʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đổi, sự thay đổi, sự biến đổi
  • to undergo a complete change
   thay đổi hoàn toàn
  • just for a change
   để thay đổi một chút
  • change for the better
   sự thay đổi tốt hơn
  • change for the worse
   sự thay đổi xấu đi
  • a change of air
   sự thay đổi không khí, sự thay đổi môi trường
  • the changes of life
   những nỗi thăng trầm của cuộc sống
  • change of mind (heart)
   sự thay đổi ý kiến, sự thay đổi ý định; sự thay đổi kế hoạch
 • trăng non
 • bộ quần áo sạch (để dự phòng) ((cũng) a change of clothes)
 • tiền đổi, tiền lẻ
 • tiền phụ lại (cho khách hàng)
 • nơi đổi tàu xe
 • sự giao dịch chứng khoán; thị trường chứng khoán (ở Luân-đôn) ((cũng) Change, (viết tắt) của Exchange)
 • (số nhiều) trật tự rung chuông
IDIOMS
 • change of life
  • (y học) thời kỳ mãn kinh
 • to get no change out of somebody
  • không địch lại được ai (trong cuộc tranh luận); không cạnh tranh nổi ai (trong việc buôn bán)
  • (thông tục) không móc được của ai cái gì
 • to ring the changes on a subject
  • lặp đi lặp lại một vấn đề dưới hình thức khác nhau, nhai đi nhai lại một vấn đề dưới những hình thức khác nhau
 • to take one's (the) change out of somebody
  • (thông tục) trả thù ai
ngoại động từ
 • đổi, thay, thay đổi
  • to change one's coat
   thay áo
 • đổi, đổi chác
  • to change something for something
   đổi lấy cái gì
  • to change places with somebody
   đổi chỗ cho ai
  • thing changes hands
   vật thay tay đổi chủ
 • (+ to, into, from) biến đổi, đổi thành
 • đổi ra tiền lẻ
  • to change a bank-note
   đổi tờ giấy bạc ra tiền lẻ
nội động từ
 • thay đổi, biến đổi
  • all things change
   mọi vật đều thay đổi
 • sang tuần trăng mới, sang tuần trăng non (trăng)
  • when does the moon change?
   khi nào sang tuần trăng mới, khi nào có trăng non?
 • thay quần áo
  • I'll change and come down at once
   tôi sẽ thay quần áo và xuống ngay
 • đổi tàu xe
  • we must change at the next station
   đến ga sau chúng ta sẽ phải đổi tàu
IDIOMS
 • to change about
  • trở mặt
 • to change down
  • trả số, xuống số (ô tô)
 • to change colour
  • (xem) colour
 • to change one's condition
  • (xem) condition
 • to change front
  • đổi chiều đổi hướng (trong cuộc tranh luận...)
  • (thông tục) thay giày
  • đổi chân nhịp (khi diễu hành theo nhịp trống)
Related search result for "change"
Comments and discussion on the word "change"