Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
default
/di'fɔ:lt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thiếu, sự không có, sự không đủ
  • in default of...
   ví thiếu... (cái gì)
 • (pháp lý) sự vắng mặt (không ra hầu toà)
  • to make default
   vắng mặt
  • judgment by default
   sự không trả nợ được, sự vỡ nợ; sự không trả nợ đúng kỳ hạn ((cũng) default in paying)
 • (thể dục,thể thao) sự bỏ cuộc
  • to lose the game by default
   thua trận vì bỏ cuộc
nội động từ
 • (pháp lý) không ra hầu kiện, vắng mặt (tại toà)
 • (pháp lý) không trả nợ được, vỡ nợ; không trả nợ đúng kỳ hạn
 • (thể dục,thể thao) bỏ cuộc
ngoại động từ
 • (pháp lý) xử vắng mặt
Related words
Related search result for "default"
Comments and discussion on the word "default"