Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pay
/pei/
Jump to user comments
ngoại động từ paid /peid/
 • trả (tiền lương...); nộp, thanh toán
  • to high wages
   trả lương cao
  • to pay somebody
   trả tiền ai
  • to pay a sum
   trả một số tiền
  • to pay one's debt
   trả nợ, thanh toán nợ
  • to pay taxes
   nộp thuế
 • (nghĩa bóng) trả công, thưởng, đền đáp lại
 • dành cho; đến (thăm...); ngỏ (lời khen...)
  • to pay a visit
   đến thăm
  • to pay one's respects to someone
   đến chào ai
  • to pay someone a compliment
   ngỏ lời khen ngợi, ca tụng ai
  • to pay attention to
   chú ý tới
 • cho (lãi...), mang (lợi...)
  • it pays six per cent
   món đó cho sáu phần trăm lãi
nội động từ
 • trả tiền
 • (+ for) (nghĩa bóng) phải trả giá đắt, phải chịu hậu quả
  • he shall pay for it
   hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó
 • có lợi; mang lợi, sinh lợi
  • this concern does not pay
   công việc kinh doanh chẳng lợi lộc gì
IDIOMS
 • to pay away
  • trả hết, thanh toán, trang trải
  • (hàng hải) thả (dây chuyền...)
 • to pay back
  • trả lại, hoàn lại
 • to pay down
  • trả tiền mặt
 • to pay in
  • nộp tiền
 • to pay off
  • thanh toán, trang trải
  • trả hết lương rồi cho thôi việc
  • giáng trả, trả đũa, trả thù
  • cho kết quả, mang lại kết quả
  • (hàng hải) đi né về phía dưới gió (tàu, thuyền)
 • to pay out
  • (như) to pay away
  • trả thù, trừng phạt (ai)
 • to pay up
  • trả hết, thanh toán, trang trải, xuỳ tiền ra
 • to pay someone in his own coin
  • (xem) coin
 • to pay through the nose
  • (xem) nose
 • he who pays the piper calls the tume
  • ai trả tiền thì người ấy có quyền
 • to pay one's way
  • không mang công việc mắc nợ
 • to pay for one's whistle
  • phải trả giá đắt về cái tính ngông cuồng của mình
ngoại động từ
 • sơn, quét hắc ín
Related search result for "pay"
Comments and discussion on the word "pay"