Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deflection
/di'flekʃn/ Cách viết khác : (deflexion) /di'flekʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lệch, sự chệch hướng, sự trẹo đi; độ lệch
  • vertical deflection
   độ lệch đứng
  • hoiontal deflection
   độ lệch ngang
  • magnetic deflection
   sự lệch vì từ
 • (toán học) sự đổi dạng
  • deflection cuvre
   đường đổi dạng
 • (kỹ thuật) sự uốn xuống, sự võng xuống; độ uốn, độ võng
Related search result for "deflection"
Comments and discussion on the word "deflection"