Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
warp
/wɔ:p/
Jump to user comments
danh từ
 • (nghành dệt) sợi dọc
  • warp frame
   khung mắc cửi
 • (hàng hải) dây kéo thuyền
 • đất bồi, đất phù sa
 • (kỹ thuật) trạng thái oằn, trạng thái vênh (của thanh sắt, tấm ván...)
 • (nghĩa bóng) sự sai lạc, sự suy đốn, sự sa đoạ tinh thần
ngoại động từ
 • (kỹ thuật) làm cong, làm oằn (thanh sắt, tấm ván), làm vênh (bánh xe)
 • (hàng hải) kéo (thuyền)
 • bồi đất phù sa (cho ruộng)
 • làm sai lạc, làm thiên lệch, làm sa đoạ, làm suy đốn (tinh thần)
  • judgment is warped by self-interest
   vì tư lợi mà suy xét bị sai lạc hẳn đi
nội động từ
 • cong, oằn, vênh
 • (hàng hải) được kéo
  • to warp out of port
   được kéo ra khỏi cảng
Related words
Related search result for "warp"
Comments and discussion on the word "warp"