Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bend
/bentʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • chỗ uốn, chỗ cong; chỗ rẽ
  • a bend in the road
   chỗ đường cong
 • khuỷ (tay, chân)
 • (hàng hải) chỗ nối (hai đầu dây); chỗ thắt nút
 • the bends (thông tục) bệnh khí ép, bệnh thợ lặn
động từ
 • cúi xuống; cong xuống; uốn cong, làm cong
  • to bend the knees
   cong đầu gối
  • to be bent with age
   còng lưng vì tuổi gia
 • rẽ, hướng; hướng về, dồn về
  • the road bends to the left here
   ở chỗ này con đường rẽ về tay trái
  • to bend one's steps towards home
   hướng bước về nhà
  • to bend all one's energies to that one aim
   hướng (dồn) tất cả nghị lực cho mục đích duy nhất ấy
 • khuất phục, bắt phải theo
  • to bend someone's to one's will
   bắt ai phải theo ý muốn của mình
IDIOMS
 • to be bent on
  • nhất quyết
Related search result for "bend"
Comments and discussion on the word "bend"