Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
slump
/slʌmp/
Jump to user comments
danh từ
 • sự hạ giá nhanh, sự sụt giá bất thình lình
 • sự ế ẩm, sự đình trệ (trong buôn bán)
 • sự khủng hoảng kinh tế
 • sự mất hứng thú
nội động từ
 • hạ nhanh, sụt thình lình (giá cả)
 • ế ẩm, đình trệ (việc buôn bán)
 • sụp xuống
  • to slump into a chair
   ngồi sụp xuống ghế
Comments and discussion on the word "slump"