Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
low
/lou/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng rống (trâu bò)
động từ
 • rống (trâu bò)
danh từ
 • ngọn lửa
nội động từ
 • rực cháy, bốc cháy
danh từ
 • mức thấp, con số thấp
 • số thấp nhất (ô tô)
  • to put a car in low
   gài số một
 • con bài thấp nhất
 • (thể dục,thể thao) tỷ số thấp nhất
tính từ
 • thấp, bé, lùn
  • a man of low stature
   người thấp bé
 • thấp, cạn
  • at low water
   lúc triều xuống
 • thấp bé, nhỏ
  • a low voice
   tiếng nói khẽ
 • thấp, hạ, kém, chậm
  • to dell at low price
   bán giá hạ
  • to get low wages
   được lương thấp
  • low temperature
   độ nhiệt thấp
  • low speed
   tốc độ chậm
  • to have a low opinion of somebody
   không trọng ai
 • thấp hèn, ở bậc dưới; tầm thường, ti tiện, hèm mọn
  • all sorts of people, high and low
   tất cả mọi hạng người từ kẻ sang cho đến người hèn
  • a low fellow
   một kẻ đê hèn
 • yếu, suy nhược, kém ăn, không bổ
  • to be in a low state of health
   trong tình trạng sức khoẻ t) có công suất nhỏ (máy)
Related search result for "low"
Comments and discussion on the word "low"