Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
discriminatory
/dis'kriminətəri/
Jump to user comments
tính từ
  • phân biệt, biết phân biệt, có óc phán đoán, biết suy xét, sáng suốt
Related words
Related search result for "discriminatory"
Comments and discussion on the word "discriminatory"