Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
display
/dis'plei/
Jump to user comments
danh từ
 • sự bày ra, sự phô bày, sự trưng bày
  • to make a display of
   phô bày, trưng bày
 • sự phô trương, sự khoe khoang
 • sự biểu lộ, sự để lộ ra
 • (ngành in) sự sắp chữ nổi bật
ngoại động từ
 • bày ra, phô bày, trưng bày
 • phô trương, khoe khoang (kiến thức...)
 • biểu lộ ra, để lộ ra, bày tỏ ra (lòng can đảm...)
 • (ngành in) sắp (chữ) nổi bật
Related words
Related search result for "display"
Comments and discussion on the word "display"