Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
expose
/iks'pouz/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • phơi ra
 • phơi bày ra, phô ra; bóc trần, phơi trần, vạch trần, bộc lộ
  • to expose crime
   vạch trần tội ác
  • to expose someone
   vạch mặt nạ ai, vạch trần tội ác của ai
 • bày ra để bán, trưng bày
 • đặt vào (nơi nguy hiểm...), đặt vào tình thế dễ bị (tai nan...)
  • to expose someone to danger
   đặt ai vào tình thế hiểm nguy
 • (động tính từ quá khứ) xoay về (nhà...)
  • exposed to the south
   xoay về hướng nam
 • vứt bỏ (đứa con) ra ngoài đường
 • (nhiếp ảnh) phơi sang (phim ảnh)
Related search result for "expose"
Comments and discussion on the word "expose"