Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
dragon
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • con rồng
 • con quỷ
 • (nghĩa bóng) người giám thủ cứng rắn
 • (động vật học) thằn lằn bay (cũng) dragon volant
 • vết tì (kim cương)
 • (hàng hải) cánh buồm phụ (hình ba góc)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) con mụ quỷ sứ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nỗi buồn rầu, nỗi lo lắng; ảo mộng
 • (quân sự, từ cũ nghĩa cũ) long kỵ binh
  • dragon de vertu
   người đạo đức cứng rắn
Related search result for "dragon"
Comments and discussion on the word "dragon"