Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
either
/'aiðə,(Mỹ)'i:ðə/
Jump to user comments
tính từ
 • mỗi (trong hai), một (trong hai)
 • cả hai
  • on either side
   ở mỗi bên, ở một trong hai bên; cả hai bên
danh từ
 • mỗi người (trong hai), mỗi vật (trong hai); một người (trong hai); một vật (trong hai)
 • cả hai (người, vật)
liên từ
 • hoặc
  • either... or...
   ... hoặc...
  • either come in or go out
   hoặc vào hoặc ra
  • either drunk or mad
   hoặc là say hoặc là khùng
phó từ (dùng với câu hỏi phủ định)
 • cũng phải thế
  • if you don't take it, I shan't either
   nếu anh không lấy cái đó thì tôi cũng không lấy
Related search result for "either"
Comments and discussion on the word "either"