Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
other
/'ʌðə/
Jump to user comments
tính từ
 • khác
  • we have other evidence
   chúng tôi có chứng cớ khác
  • it was none other than Nam
   không phải ai khác mà chính là Nam
 • kia
  • now open the other eye
   bây giờ mở mắt kia ra
IDIOMS
 • every other day
  • (xem) every
 • the other day
  • (xem) day
 • on the other hand
  • mặt khác
danh từ & đại từ
 • người khác, vật khác, cái khác
  • the six other are late
   sáu người kia đến chậm
  • give me some others
   đưa cho tôi một vài cái khác
phó từ
 • khác, cách khác
Related words
Related search result for "other"
Comments and discussion on the word "other"