Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
equivalence
/i'kwivələns/ Cách viết khác : (equivalency) /i'kwivələnsi/
Jump to user comments
danh từ
  • tính tương đương; sự tương đương
Related words
Related search result for "equivalence"
Comments and discussion on the word "equivalence"