Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
par
/pɑ:/
Jump to user comments
tính từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trung bình; bình thường
danh từ
 • sự ngang hàng
  • on a par with
   ngang hàng với
 • tỷ giá; giá trung bình, mức trung bình
  • par of exchange
   tỷ giá hối đoái
  • at par
   ngang giá
  • above par
   trên mức trung bình; trên mức quy định
  • below par
   dưới mức bình thường, dưới mức quy định
danh từ
 • (thông tục), (như) paragraph
Related words
Related search result for "par"
Comments and discussion on the word "par"