Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
esprit
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thần, thần linh
  • Esprits célestes
   thiên thần
 • hồn; tâm thần
  • Conserver l'esprit libre
   giữ cho tâm thần rảnh rang
 • tinh thần
  • La chair et l'esprit
   xác thịt và tinh thần
  • L'esprit d'une constitution
   tinh thần của một bản hiến pháp
 • óc, đầu óc
  • Esprit d'observation
   óc quan sát
  • Esprit étroit
   đầu óc hẹp hòi
 • trí tuệ, trí lực
  • Cultiver son esprit
   rèn luyện trí tuệ
 • tài trí, sự tinh anh; sự dí dỏm
  • Homme d'esprit
   người tinh anh; người dí dỏm
 • avoir de l'esprit jusqu'au bout des doigts; avoir de l'esprit comme quatre+ nhiều tài trí; rất hóm hỉnh, rất dí dỏm
  • avoir l'esprit de l'escalier
   nghĩ ra chậm quá điều đáng nói
  • bon esprit
   thái độ hợp thời, ý thức đúng đắn
  • en esprit
   trong tư tưởng; theo tưởng tượng
  • entrer dans l'esprit de
   thấu suốt tinh thần của, có ý thức rõ rệt về
  • esprit de clocher
   xem clocher
  • esprit de corps
   tinh thần tập thể
  • esprit de géométrie
   óc lý luận, óc biện luận
  • esprit de retour
   muốn qua lại (quê hương, cái cũ)
  • esprit faux
   óc sai lệch
  • esprit fort
   óc phóng túng; óc lập dị
  • esprit humain
   tinh thần nhân đạo
  • esprit public
   (từ cũ, nghĩa cũ) công luận
  • être dans l'esprit de
   theo đúng tinh thần của
  • faire de l'esprit; courir après l'esprit
   tỏ ra hóm hỉnh
  • mauvais esprit
   tính bướng bỉnh; tính xảo trá
  • perdre l'esprit
   điên rồ
  • présence d'esprit
   sự nhanh trí
  • tour d'esprit
   cách suy nghĩ, cách đặt vấn đề
  • trait d'esprit
   lời dí dỏm, lời hóm hỉnh
  • vue de l'esprit
   mộng tưởng, không tưởng
Related search result for "esprit"
Comments and discussion on the word "esprit"