Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ferine
/'fiərəl/ Cách viết khác : (ferine) /'fiərain/
Jump to user comments
tính từ
  • hoang dã
  • hoang vu, không cày cấy
  • cục súc; hung d
Related words
Related search result for "ferine"
Comments and discussion on the word "ferine"