Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
frame
/freim/
Jump to user comments
danh từ
 • cấu trúc, cơ cấu; hệ thống, thứ tự
  • the frame of society
   cơ cấu xã hội; thứ tự xã hội
  • the frame of government
   cơ cấu chính phủ
 • trạng thái
  • frame of mind
   tâm trạng
 • khung (ảnh, cửa, xe...), sườn (tàu, nhà...)
 • thân hình, tầm vóc
  • a man of gigantic frame
   người tầm vóc to lớn
 • ảnh (trong một loại ảnh truyền hình)
 • lồng kính (che cây cho ấm)
 • (ngành mỏ) khung rửa quặng
 • (raddiô) khung
ngoại động từ
 • dàn xếp, bố trí, bố cục, dựng lên
  • to frame a plan
   dựng một kế hoạch
 • điều chỉnh, làm cho hợp
 • lắp, chắp
 • hư cấu (một truyện), tưởng tượng, nghĩ ra
 • trình bày (một lý thuyết)
 • phát âm (từng từ một)
 • đặt vào khung; lên khung, dựng khung
  • to frame a roof
   lên khung mái nhà
nội động từ
 • đầy triển vọng ((thường) to frame well)
IDIOMS
 • to frame up
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mưu hại (ai)
  • bịa, làm giả, gian lận (kết quả một cuộc tuyển cử...)
Related search result for "frame"
Comments and discussion on the word "frame"