Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
savage
/'sævidʤ/
Jump to user comments
tính từ
 • hoang vu, hoang dại
  • savage scene
   cảnh hoang vu
 • dã man, man rợ; không văn minh
  • savage life
   cuộc sống dã man
 • tàn ác
  • savage persecution
   sự khủng bố tàn ác
  • savage criticism
   sự phê bình gay gắt
 • (thông tục) tức giận, cáu kỉnh
danh từ
 • người hoang dã, người man rợ
 • người tàn bạo dã man, người độc ác
ngoại động từ
 • cắn, giẫm lên (người hay các thú vật khác) (nói về ngựa)
Related search result for "savage"
Comments and discussion on the word "savage"