Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
frapper
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đánh, đập
  • Frapper quelqu'un
   đánh ai
  • Frapper les touches
   đánh vào phím đàn
  • Frapper la terre du pied
   lấy chân đập đất
 • đập vào; chiếu vào
  • Frapper les yeux
   đập vào mắt
  • Lumière qui frappe le mur
   ánh sáng chiếu vào tường
 • đâm, chém, bắn
  • Frapper d'un poignard
   đâm một nhát dao găm
  • La balle l'a frappé au coeur
   viên đạn bắn vào tim nó
 • làm cho bị; trừng phạt; đánh vào
  • Être frappé d'apoplexie
   bị ngập máu
  • Impôt qui frappe les riches
   thuế đánh vào những người giàu
  • La loi frappe le coupable
   pháp luật trừng phạt kẻ có tội
 • rập nổi
  • Frapper une médaille
   rập nổi một chiếc huy chương
 • ướp lạnh
  • Frapper du champagne
   ướp lạnh rượu sâm banh
 • (từ cũ, nghĩa cũ) điểm (giờ)
  • L'horloge frappe onze heures
   đồng hồđiểm mười một giờ
  • être frappé de
   ngạc nhiên vì, kinh ngạc vì
  • frapper à mort
   đánh đến chết, đâm chết; đặt vào một tình trạng nguy khốn
  • frapper un grand coup
   dùng biện pháp kiên quyết, làm một hành động kiên quyết
nội động từ
 • đánh (vào), đập (vào)
  • Frapper sur un tambour
   đánh (vào) trống
  • Frapper à la porte
   đập cửa
  • Frapper à la porte de quelqu'un
   đến cầu cạnh ai
  • frapper à toutes les portes
   cầu cạnh khắp nơi
Related search result for "frapper"
Comments and discussion on the word "frapper"