Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fumée
Jump to user comments
tính từ giống cái
 • xem fumé
danh từ giống cái
 • khói
  • La fumée d'une torche
   khói đuốc
  • Fumée de tabac
   khói thuốc
 • hơi, hơi bốc
  • La fumée qui sort des narines d'un cheval
   hơi bốc ra ở lỗ mũi ngựa
 • cái hư ảo
  • La fumée de la gloire
   cái hư ảo của danh vọng
 • sự kích thích
  • Fumée de l'orgueil
   sự kích thích của tính kiêu căng
 • phân của thú rừng
  • il n'y a pas de fumée sans feu
   xem feu
  • manger son pain à la fumée du rôt
   khuây khoả bằng thú vui tưởng tượng
  • noir de fumée
   bồ hóng
  • s'en aller en fumée
   tan ra mây khói, tiêu tan hết
  • se repaître de fumée
   nuôi hy vọng hão huyền
Related search result for "fumée"
Comments and discussion on the word "fumée"