Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fuseau
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (ngành dệt) con suốt hình thoi
 • hình thoi, thoi
  • Colonne en fuseau
   cột hình thoi
  • Fuseau achromatique
   (sinh vật học; sinh lý học) thoi vô sắc (xuất hiện khi phân bào)
 • (thể dục thể thao) quần chít (cũng) pantalon fuseau
 • (toán học; địa lý; địa chất) múi
  • Fuseau sphérique
   múi cầu
  • Fuseau horaire
   múi giờ
 • (động vật học) ốc thoi
  • jambes en fuseau
   chân khẳng khiu
Related search result for "fuseau"
Comments and discussion on the word "fuseau"