Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
ginkgo
/'giɳkgou/ Cách viết khác : (gingko) /'giɳkou/
Jump to user comments
danh từ
  • (thực vật học) cây lá quạt, cây bạch quả
Related words
Related search result for "ginkgo"
Comments and discussion on the word "ginkgo"