Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
going
/'gouiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ra đi
 • trạng thái đường sá (xấu, tốt...); việc đi lại
  • the going is hand over this rough road
   việc đi lại trên đường gồ ghề này vất vả
 • tốc độ (của xe lửa...)
tính từ
 • đang đi
 • đang chạy, đang hoạt động, đang tiến hành đều
  • a going concern
   một hâng buôn đang làm ăn phát đạt
 • có, hiện có, tồn tại
Related search result for "going"
Comments and discussion on the word "going"