Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
gang
/gæɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • đoàn, tốp, toán, kíp
  • a gang of workmen
   một kíp công nhân
  • a gang of war prisoners
   một đoàn tù binh
 • bọn, lũ
  • a gang of thieves
   một bọn ăn trộm
  • the whole gang
   cả bọn, cả lũ
 • bộ (đồ nghề...)
  • a gang of saws
   một bộ cưa
nội động từ
 • họp thành bọn; kéo bè kéo bọn ((cũng) to gang up)
ngoại động từ
 • sắp xếp (đồ nghề...) thành bộ
động từ
 • (Ê-cốt) đi
Related words
Related search result for "gang"
Comments and discussion on the word "gang"