Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hanging
/'hæɳiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự treo
 • sự treo cổ
 • ((thường) số nhiều) rèm; màn; trướng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dốc, đường dốc xuống
IDIOMS
 • hanging committee
  • ban xét duyệt tranh triển lãm
tính từ
 • treo
  • hanging bridge
   cầu treo
 • đáng treo cổ, đáng chết treo
  • a hanging look
   bộ mặt đáng chết treo
  • a hanging matter
   một tội ác có thể bị kết án tro cổ
Related words
Related search result for "hanging"
Comments and discussion on the word "hanging"